Jack Flash blev dan­net i 2016 på et fun­da­ment af tid­li­ge­re stu­di­e­kam­me­ra­ter fra Det Jyske Musik Kon­ser­va­to­ri­um og det ruti­ne­re­de kopi­band Dir­ty Frank.

Kon­cep­tet var klart fra star­ten!

Vi spil­ler det musik, vi selv kan lide, og det skal kun­ne mær­kes helt ud over sce­ne­kan­ten, at vores hjer­ter ban­ker for den gode gam­le rock n’ roll.

Med tiden har vi udvi­det reper­toi­ret med fle­re num­re fra andre gen­rer, men alt leve­res sta­dig med ind­le­vel­se og respekt for ori­gi­na­ler­ne.

Vi har et reper­toi­re på fle­re hund­re­de num­re, som kan sam­men­sæt­tes efter kun­dens ønske og efter stem­nin­gen til sel­ve arran­ge­men­tet.

Vi spil­ler til ALLE arran­ge­men­ter! Så hol­der du fød­sels­dag eller bryl­lup stil­ler vi ger­ne op og hol­der fest. Vi spil­ler des­u­den også, med fuld pro­duk­tion, til stør­re events såsom fir­ma­fe­ster, hal­bal­ler, festi­val­ler m.m.

Vores reper­toi­re inde­hol­der over 100 num­re, neden­for kan du se et udvalg af kunst­ne­re:

De  gam­le klas­si­ke­re fra:

Roy Orbi­son, Ray Char­les, Rol­ling Sto­nes, Elvis Pres­ley, Cre­e­den­ce Clearwa­ter Revi­val, Chuck Ber­ry, Beat­les, Gaso­lin, Bru­ce Springs­te­en.

De ener­gi­fyld­te rock klas­si­ke­re fra:

ACDC, Que­en, Deep Purp­le, Dire Straits, Oasis, DAD, Whi­te Stripes, Len­ny Kravits, Vol­be­at, Mag­tens Kor­ri­do­rer.

De gode pop­num­re fra:

Ras­mus See­bach, Lukas Gra­ham, Niko­laj & Pilo­ter­ne, Prin­ce etc.

De dan­ske klas­si­ke­re af:

John­ny Mad­sen, Allan Olsen, Hobo eks­pres­sen, Poul Krebs, Kim Lar­sen.

De bed­ste syn­ge-med san­ge:

John­ny B. Goo­de, Bonsoir Mada­me, Brow­ney­ed Girl, Pret­ty Woman, Leaving on a Jet­pla­ne, Swe­et Home Ala­ba­ma, We Will Rock You, Hig­hway to Hell.

Og så er der altid mulig­hed for at inspi­re­re os til nye num­re, hvis I har sær­li­ge ønsker her­til.